top of page

WYZNANIE WIARY KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W CHOJNICACH

1. PISMO ŚWIĘTE

Wierzymy, że całe Pismo Święte, składające się z 39 ksiąg Starego oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu, jest natchnione przez Ducha Świętego.

Wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym, i uznajemy ją za jedyny nieomylny autorytet w sprawach wiary i życia chrześcijańskiego.

2. BÓG

Wierzymy w jednego Boga istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wierzymy, że każda z Osób Trójcy jest w pełni prawdziwym, wiecznym Bogiem, a jednak istnieje nie trzech bogów, lecz jeden - wieczny, doskonały, wszechmogący, wszechmądry, wszechwiedzący i wszechobecny Trójjedyny Bóg. Wyłącznie Jemu oddajemy cześć; nie praktykujemy kultu kogokolwiek lub czegokolwiek poza Nim.

3. STWORZENIE I UPADEK LUDZKOŚCI

Wierzymy, że cały świat został stworzony przez Boga i podlega Jego władzy.

Wierzymy, że Bóg stworzył ludzi na swój obraz, jako niewinnych, by żyli w bliskości z Nim, oddawali Mu chwałę i radowali się Nim na wieki. Jednak pierwsi ludzie, za namową Szatana, odwrócili się od Boga i wybrali życie w grzechu; skutkiem tego wyboru jest śmierć - zarówno fizyczna, jak i duchowa. Ponieważ wszyscy ludzie pochodzą od Adama - pierwszego grzesznika, dlatego też wszyscy rodzą się z grzeszną naturą, od samego początku nosząc w sobie bunt przeciwko Bogu. Bunt ten przejawia się w grzesznym postępowaniu każdego człowieka; wierzymy, że w oczach świętego i sprawiedliwego Boga każdy człowiek zasługuje na wieczne potępienie.

4. JEZUS CHRYSTUS - PRAWDZIWY BÓG, PRAWDZIWY CZŁOWIEK

Wierzymy, że Bóg, będąc doskonale sprawiedliwym, a jednocześnie pragnąc okazać ludzkości swoją łaskę, posłał na ziemię swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, by Ten dokonał dzieła zbawienia grzeszników. Syn Boży, od wieczności współistotny Ojcu, uniżył się i przyjął ludzką naturę, rodząc się jako człowiek z dziewicy Marii.

Wierzymy, że Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, przeżył całe życie w doskonałym posłuszeństwie Bogu; ani w Jego sercu, ani w Jego postępowaniu nie było nigdy nic grzesznego. Ukończywszy swoją ziemską służbę, w trakcie której czynił cuda i głosił Dobrą Nowinę o nadchodzącym Królestwie Bożym, dobrowolnie przyjął na siebie karę za ludzkie grzechy, cierpiąc i umierając na krzyżu. Po złożeniu tej jedynej, niepowtarzalnej, doskonałej ofiary, trzeciego dnia zmartwychwstał, zwyciężając grzech, śmierć i Szatana; następnie wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga, skąd zesłał na swoich uczniów Ducha Świętego.

Wierzymy, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi: reprezentuje nas przed obliczem swojego Ojca i wstawia się za nami. Wierzymy, że będzie to czynił aż do swojego powrotu na ziemię.

5. ZBAWIENIE

Wierzymy, że każdy człowiek może być zbawiony nie dzięki własnym zasługom, lecz wyłącznie z Bożej łaski, przez wiarę pokładaną w Panu Jezusie Chrystusie i tym, czego dokonał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.

Wierzymy, że gdy człowiek żałuje swoich grzechów, uznaje swoją winę i zwraca się o ratunek do Jezusa, przyjmując Go przez wiarę jako Zbawiciela i oddając Mu swoje życie jako Panu, wtedy otrzymuje przebaczenie wszystkich swoich grzechów, zostaje przez Boga ogłoszony sprawiedliwym, przechodzi ze stanu duchowej śmierci do wiecznego życia, staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje Ducha Świętego, dzięki któremu może rozpocząć nowe życie w uświęceniu, to znaczy nieustanym upodabnianiu się do Chrystusa. Innymi słowy, wierzymy, że chrześcijanin jest zbawiony przez samą wiarę, ale nie taką wiarę, która pozostaje sama: zbawienie otrzymuje się całkiem za darmo w chwili przyjęcia Chrystusa, jednak jeśli wiara pokładana w Nim jest szczera, to – choć żaden wierzący aż do śmierci nie staje się całkiem bezgrzeszny - z całą pewnością będzie się ona uwidaczniać w przemienionym myśleniu i postępowaniu.

Wierzymy, że każdy, kto przyjął Chrystusa przez wiarę, po śmierci trafia do nieba, gdzie raduje się przebywaniem w Bożej obecności.

6. KOŚCIÓŁ

Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus jest założycielem i jedyną Głową Kościoła, który jest Jego ludem. Wszyscy ludzie, którzy otrzymali nowe życie przez wiarę w Ewangelię, wchodzą w skład jednego, powszechnego Kościoła, obejmującego prawdziwych wierzących wszystkich wieków i każdej narodowości. Ten uniwersalny Kościół przekracza granice jakiejkolwiek ziemskiej instytucji, a zatem żadne wyznanie nie ma prawa twierdzić o sobie, że jest jedynym prawdziwym Kościołem Chrystusa.

Wierzymy również, że widzialnym przejawem Kościoła powszechnego są Kościoły lokalne, czyli zbory: wolą Bożą jest, aby każdy człowiek, który przyjął wiarę w Jezusa, stał się członkiem konkretnej lokalnej wspólnoty. Członkiem takiej wspólnoty można stać się po wyznaniu wiary w Chrystusa i przyjęciu chrztu. Nasz Pan powołuje członków zboru do wspólnego uwielbiania Boga (między innymi w trakcie coniedzielnych nabożeństw), wzrastania w świętości, okazywania wzajemnej miłości i działania na rzecz szerzenia Królestwa Bożego.

Wierzymy, że każdy chrześcijanin jest kapłanem Boga oraz że każdy członek zboru jest powołany do służenia swoim braciom i siostrom z wykorzystaniem tych darów i umiejętności, które od Boga otrzymał. Uważamy, że każdy Kościół lokalny otrzymał od Chrystusa władzę związywania i rozwiązywania, to znaczy przyjmowania do wspólnoty nowych członków oraz wykluczania z niej tych, którzy trwają w nieposłuszeństwie wobec Boga. Jednocześnie uznajemy, że Chrystus ustanowił w swoim Kościele urząd starszego, do którego powołuje dojrzałych duchowo mężczyzn zdolnych prowadzić w wierze innych członków zboru.

7. CHRZEST I WIECZERZA PAŃSKA

Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus ustanowił w Kościele chrzest oraz Wieczerzę Pańską.

Wierzymy, że chrzest powinien być udzielany wszystkim tym i tylko tym, którzy wyznają wiarę w Chrystusa; nie uznajemy więc ważności chrztu niemowląt. Chrzest jest udzielany przez zanurzenie osoby chrzczonej w wodzie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przyjęcie chrztu jest aktem poddania się Chrystusowi: jest ono wyznaniem wiary nawróconego grzesznika – wobec Kościoła i świata, ale przede wszystkim wobec Boga. Chrzest stanowi obraz śmierci Chrystusa (poprzez zanurzenie w wodzie) i Jego zmartwychwstania (poprzez wynurzenie z niej); oznacza on zakończenie starego życia w grzechu i rozpoczęcie nowego życia w jedności ze zmartwychwstałym Panem.

Wierzymy, że Wieczerza Pańska jest pamiątką śmierci Chrystusa za nasze grzechy. Spożywając chleb i wino, ogłaszamy Jego zbawcze dzieło; na nowo uświadamiamy sobie, że jako wierzący stanowimy jedno Ciało; wierząc w Ewangelię, której treść wyrażają chleb i wino, duchowo jednoczymy się z Chrystusem. Chleb i wino są więc Ciałem i Krwią naszego Pana, jednak nie w sensie fizycznym, lecz duchowym i obrazowym. W Wieczerzy Pańskiej mogą brać udział wszyscy ci, którzy żałują za swoje grzechy, szczerze uwierzyli w Chrystusa i na znak swojej wiary przyjęli chrzest.

8. RZECZY OSTATECZNE

Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus powróci na ziemię jako suwerenny Pan wszechświata. Przyjdzie po raz drugi, by osądzić cały świat i obdarzyć tych, którzy w Niego wierzą, pełnią owoców Jego zbawczego dzieła. Dzień Jego powrotu będzie dniem zmartwychwstania wierzących: ci, którzy umarli przed Jego przyjściem, powstaną do życia w nowych, doskonałych ciałach, zaś ci, którzy dożyją Jego powrotu, zostaną w jednej chwili przemienieni i razem ze zmartwychwstałymi świętymi spotkają się ze swoim Panem.

Wierzymy również w zmartwychwstanie niewierzących: każdy z nich stanie na sądzie przed Bogiem i otrzyma zapłatę za swoje uczynki. Dla wszystkich tych, którzy za życia nie pojednali się z Bogiem przez wiarę w Chrystusa, będzie to początek wiecznej kary.

Wierzymy, że Bóg przez Jezusa Chrystusa ostatecznie podda sobie całą rzeczywistość. Obecnie, choć zostaliśmy już uwolnieni od władzy grzechu, wciąż doświadczamy jego skutków; jednak na końcu czasów Bóg obdarzy swoje dzieci wieczną chwałą i umieści je w swoim Królestwie, które obejmie cały wszechświat. Zamieszkamy w nowym niebie i nowej ziemi, gdzie – doskonale ukształtowani na obraz Chrystusa – będziemy oglądać całą pełnię Bożej chwały i radować się nią bez końca.

bottom of page